Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. GEMEENTEBLADVerleende omgevingsvergunning Lhee 10 te Dwingeloo

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres Lhee in Dwingeloo, met daarbij de volgende melding:

GEMEENTEBLADVerleende omgevingsvergunning Lhee 10 te Dwingeloo

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van Westerveld maken op grond van artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 13 april 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt de beschikking omgevingsvergunning voor het perceel Lhee 10 te Dwingeloo (NL.IMRO.1701.565.AFWLhee10Dwing-0002).Activiteiten omgevingsvergunning:Burgemeester en wethouders verlenen medewerking aan dit plan door middel van een omgevingsvergunning voor de activiteiten:-“handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening” ten behoeve van het splitsen van de woning in drie wooneenheden (gebruik);-“bouwen” ten behoeve van de bouw van een schuur (legalisatie);-“uitrit aanleggen of veranderen”.Ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingenTegen de ontwerp omgevingsvergunning en de ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb) zijn zienswijzen ingediend. Het definitieve besluit is aangevuld met de bijlage “QuickScan Flora- en Faunawet” als aanvulling op de ruimtelijke onderbouwing. Tevens is het hoofdstuk ‘Handelen in strijd met ruimtelijke ordening’ in de definitieve omgevingsvergunning onder ’Nieuw bestemmingsplan ‘Lhee, Eemster, Geeuwenbrug’ aangevuld, vanwege de voortgang van het proces van dit in voorbereiding zijnde bestemmingsplan. De definitieve omgevingsvergunning wijkt in geringe mate af van de ontwerp omgevingsvergunning, echter leidt dit niet tot een ander besluit dan zoals in de ontwerp omgevingsvergunning is opgenomen. Ter inzage definitieve omgevingsvergunningDe aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 13 april 2017 t/m 24 mei 2017 ter inzage en kunnen op afspraak digitaal worden ingezien in het gemeentehuis van Diever. Hiervoor kunt u bij de gemeente een afspraak maken via telefoonnummer 14 0521. Wij verzoeken u het desbetreffende zaaknummer 170541 daarbij te vermelden. Het plan is ook te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nlBeroepTegen de definitieve omgevingsvergunning kunnen alleen belanghebbenden beroep indienen als hij/zij ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerp omgevingsvergunning, dan wel belanghebbenden die kunnen aantonen dat hij/zij tijdens de terinzageleggingstermijn hier redelijkerwijze niet toe in staat zijn geweest.Tegen de wijzigingen ten opzichte van de ontwerp omgevingsvergunning kan een ieder beroep indienen. Beroep kan worden ingediend binnen zes weken na bekendmaking op 11 april 2017 bij de rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. De vergunning wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. De vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel