Zoek
Sluit dit zoekvak.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan De Valderse Dwingeloo, partiële herziening bedrijventerrein

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTVastgesteld bestemmingsplan De Valderse Dwingeloo, partiële herziening bedrijventerrein

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad op 25 juni 2018 heeft besloten het bestemmingsplan ‘De Valderse Dwingeloo, partiële herziening bedrijventerrein’ ongewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale plan heeft de planidentificatie NL.IMRO.1701.571PHZNijverhwegDW-0003. De reden voor het opstellen van de partiële herziening is tweeledig. 1.In het onherroepelijke het bestemmingplan ‘De Valderse Dwingeloo, uitbreiding bedrijventerrein’ is door middel van een aanduiding geregeld welke bedrijven qua milieucategorie waar zijn toegestaan. In het noordwestelijke deel van uitbreidingsgebied zijn bedrijven toegestaan tot maximaal categorie 3.2. In resterende deel mogen bedrijven tot maximaal categorie 2 zich vestigen. De eigenaar van het bedrijf gevestigd in het pand Nijverheidsweg 28 is van plan in het uitbreidingsgebied een nieuwe fabriekshal te realiseren. Voor de te bouwen hal is categorie 3.2 van toepassing. Het gekochte perceel ligt deels binnen de aanduiding 3.2 en deels binnen de aanduiding 2. Daarom kan geen omgevingsvergunning worden verleend. Dit kan worden opgelost door de grens van de aanduiding te verleggen c.q. het categorie 3.2 gebied te vergoten. Daarvoor is deze partiële herziening opgesteld. 2. Binnen de plangrens van het onherroepelijke bestemmingsplan is de oorspronkelijke afschermende beplanting van het bedrijventerrein De Valderse opgenomen met de bestemming Bos. Omdat die beplanting door de uitbreiding geen functie meer heeft is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. De bestemming Bos kan worden gewijzigd in Bedrijventerrein. Om pragmatische redenen is er voor gekozen de wijziging in onderhavig plan mee te nemen. Anders zouden 2 procedures moeten worden gevolgd. Ter inzage: het raadsbesluit, bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 juli 2018 gedurende zes weken in het gemeentehuis in Diever voor een ieder ter inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan is in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Beroep: vanaf 12 juli tot en met 22 augustus 2018 kan beroep worden ingesteld door een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn/haar zienswijze kenbaar te maken. Het beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Graag bij correspondentie het zaaknummer 222418 vermelden. Voorlopige voorziening: het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Hiertoe dient per afzonderlijke brief de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Inwerkingtreding:het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Contact: team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel