Search
Close this search box.

Aanvraag Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan ‘De Valderse Dwingeloo, uitbreiding bedrijventerrein’.

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid verleend in Westerveld op het adres in , met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTVaststelling bestemmingsplan ‘De Valderse Dwingeloo, uitbreiding bedrijventerrein’.

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

B&W maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 26 april 2016 heeft besloten het bestemmingsplan ’De Valderse Dwingeloo, uitbreiding bedrijventerrein’ gewijzigd vast te stellen. Het vastgestelde digitale plan heeft de identificatiecode NL.IMRO.1701.0000BP000000000571-0003. Het bestemmingsplan is opgesteld om uitbreiding va het bedrijventerrein De Valderse te Dwingeloo in oostelijke richting mogelijk te maken. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn de volgende. Toelichting. De toelichting is aangevuld met de conclusies uit de rapportage van adviesburo Kardol. Verder is de toelichting aangepast naar aanleiding van de verkleining van het plangebied. In paragraaf 2.3.1. is de tekst van de provinciale Omgevingsvisie geactualiseerd. Bijlage 7 (behoefte bedrijven) is vervangen door het rapport 'Ladder duurzame verstedelijking'. Bijlage 8 (beeldkwaliteitsplan) is aangepast in verband met de verkleining van het plangebied. De afbeeldingen waarop de begrenzing of een schetsinrichting van het plangebied staat zijn gewijzigd. Verbeelding. De plangrens aan de zuidkant van het plangebied is gecorrigeerd Regels Artikel 3.2.1 onder e is aangepast. De regeling voor het parkeren is aangepast. De bijlage 'Groenplan' is aangepast in verband met het verkleinen van het plangebied. Inzage: het raadsbesluit en het bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen met ingang van 16 juni 2016 gedurende zes weken in het gemeentehuis in Diever voor een ieder ter inzage. Ook kunt u het plan inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Beroep: van 16 juni tot en met 27 juli 2016 kan beroep worden ingesteld door: 1. degene die tijdig zijn/haar zienswijze op het ontwerpplan kenbaar heeft gemaakt bij de gemeenteraad; 2. een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn/haar zienswijze kenbaar te maken; 3. belanghebbenden tegen de gedeelten van het bestemmingsplan die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld zijn. Een beroepschrift wordt gericht aan: Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 AE Den Haag. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om dit laatste te bereiken kan per afzonderlijke brief een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Vo orlopige voorziening: het besluit van de gemeenteraad treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen deze termijn een verzoek om voorlopige bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Contact: team Leefomgeving, telefoonnummer 14 0521.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel