Search
Close this search box.

Aanvraag Verkeer | Weg

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. STAATSCOURANTVERKEERSBESLUIT 60 km/uur zones buitengebied Diever/Vledder en Dwingeloo

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Verkeer | Weg verleend in Westerveld op het adres Achter de hovenBokkebunstweg in WapseDwingeloo, met daarbij de volgende melding:

STAATSCOURANTVERKEERSBESLUIT 60 km/uur zones buitengebied Diever/Vledder en Dwingeloo

Er is door Westerveld hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld; gelezen het voorstel van de afdeling Dienstverlening team Openbare Werken en overwegende, dat de betreffende wegen in het buitengebied van Diever/Vledder en Dwingeloo in beheer zijn bij de gemeente Westerveld; dat het hier woongebieden buiten de kom betreft waarin de woon- en verblijfsfunctie prioriteit heeft; dat de betreffende wegen in het vastgestelde GVVP zijn gecategoriseerd als erftoegangswegen; dat de betreffende wegen van ‘nature’ al een wegbeeld en uitstraling hebben (smal, bomen dicht langs de weg) passend bij een maximumsnelheid van 60 km/uur; dat op de betreffende wegen sprake is van menging van verkeer; dat er bovendien al sprake is van gelijkwaardige kruisingen met uitzondering van de Dwingelderdijk; dat de Dwingelderdijk een drukbereden fietsroute is; dat het niet noodzakelijk is aanvullende (infrastructurele) maatregelen te treffen alvorens over te gaan tot het instellen van een maximumsnelheid van 60 km/uur; dat het belang van het (gemotoriseerde) verkeer in strijd kan worden geacht met het belang van de woon- en verblijfsfunctie van de betreffende gebieden; dat deze belangen tegen elkaar zijn afgewogen en dat deze afweging tot gevolg heeft gehad, dat meer gewicht is toegekend aan het belang van de woon- en verblijfsfunctie; dat het daarom wenselijk is door middel van het plaatsen van bebording op de betreffende wegen een maximumsnelheid van 60 km/uur in te stellen; dat overeenkomstig art. 2, 1e / 2e lid van de Wegenverkeerswet; deze maatregel genomen wordt om de veiligheid op de weg te verzekeren; deze maatregel genomen wordt ter voorkoming of beperking van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter van het gebied; dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de Korpschef van de politie; dat bij de ter inzage ligging van het ontwerpbesluit geen zienswijzen zijn ingediend; gelet op het bepaalde in de artikelen 2, 15 en 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en in artikel 12 van Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer; gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, eerste lid, onder d, waarin de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten is overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders; b e s l u i t e n : door het plaatsen van de borden A1 zone en A2 zone van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, op de volgende wegen in het buitengebied van Dwingeloo een maximumsnelheid van 60 km/uur in te stellen en/of de 60 km/uur zone uit te breiden: • Achterweg • Bokkebunstweg • Bosrand • Boterweiden • De Stouwe • Dieversluis • Drift • Esweg • H.S. Stevensweg • Haarakkersweg • Heldiek • Iemenhuusweg • Koeweiden • Koningsschut • Leeuweriksveldweg • Lhee • Lheeweg • Poolweg • Ruinerweg • Ruitenkoelweg • Rundveenweg • Vlakendijk • Westeinde • Zuidenweg door het plaatsen van de borden A1 zone en A2 zone van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, op de volgende wegen in het buitengebied van Diever/Vledder een maximumsnelheid van 60 km/uur in te stellen en/of de 60 km/uur zone uit te breiden: • Aaweg • Achter de Hoven • Baeteweg • Bareldsweg • Bolderhoek • Butenweg • De kamp • Hengstweg • Heugendijk • Heuringsweg • Hoge Haar • Holtenpad • Holtenweg • Holtjesweg • Huzzeweg • Kalteren • Kerkhoflaan • Koelenweg • Leemdijk • M.E. van der Meulenweg • Meester Broerweg • Molenberg • Nijenhof • Noordmao • Noordswegje • Oldendieverveldweg • Oosterbutenweg • Pastorieweg • Soerte • Sprakelingen • Steenwijkerweg • Steenwijkerweg • Ten Have • Vledderlanden • Wapserauwen • Wapserouwenweg • Westerbutenweg • Westerdrift • Wittelterweg • Zuurlanderweg door het plaatsen van de borden A1 en A2 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 een maximumsnelheid van 60 km/uur in te stellen op de Dwingelderdijk, conform bijgevoegde situatietekening; Aldus besloten door burgemeester en wethouders van de gemeente Westerveld. Diever, 13-05-2014      N.L.J.J. Dusink H. Jager secretaris, burgemeester, Inzage Het definitieve verkeersbesluit wordt bekend gemaakt in de digitale Staatscourant van 17 juni 2014 via http://www.officielebekendmakingen.nl. De bekendmaking van de ter inzage legging van het (ontwerp)besluit met de daarop betrekking hebbende stukken en de mogelijkheid beroep aan te tekenen, isook gepubliceerd in Da’s Mooi van 17 juni 2014. De betreffende stukken liggen gedurende een periode van zes weken, met ingang van woensdag 18 juni t/m 30 juli 2014 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis in Diever Beroep Belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit of die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren een zienswijze in te dienen, kunnen binnen zes weken na publicatie van het besluit (t/m 30 juli 2014) hiertegen een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. In spoedeisende gevallen kan bij de Rechtbank een voorlopige voorziening worden aangevraagd. i.a.a. Ambulancedienst Huisartsendienstenstructuur DZDNO Politie Meppel Steunpunt Dieverbrug Frontoffice Horeca Nederland Ondernemersvereniging WillemWaterZorg Qbuzz Recreatieschap Drenthe Rob Kolk ROVA

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel