Search
Close this search box.

Aanvraag Bestuur | Organisatie en beleid

  1. Bekendmakingen dwingeloo
  2. WATERSCHAPSBLADWatervergunning voor de locatie nabij Dieversluis in Dwingeloo

Redactie DwingelooOnline.nl

De redactie van DwingelooOnline.nl bestaat uit een groep enthousiaste inwoners die je van het laatste nieuws over Dwingeloo willen voorzien. Daarbij horen ook lokale bekendmakingen die worden gemaakt in Dwingeloo.

Er is een Bestuur | Organisatie en beleid verleend in Waterschap Drents Overijsselse Delta op het adres Dieversluis in Dwingeloo, met daarbij de volgende melding:

WATERSCHAPSBLADWatervergunning voor de locatie nabij Dieversluis in Dwingeloo

Er is door Waterschap Drents Overijsselse Delta hierbij de volgende toelichting gegeven voor deze beslissing:

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft besloten de navolgende vergunning (onder voorschriften) op grond van de Waterwet te verlenen, periode 18 november 2020 tot en met 2 december 2020, voor:1.het varen en aanmeren met aanvalsboten op de Drentsche Hoofdvaart tussen de 2e Uffelterbrug en de Dieversluis ten behoeve van het uitvoeren van een eindoefening in het kader van een opleiding (dossiernummer Z/20/036086; verzenddatum 28 oktober 2020)Het besluit met de daarbij behorende stukken ligt gedurende 6 weken na verzenddatum van het besluit ter inzage bij het team Vergunningen. Wilt u stukken van een watervergunning inzien op het hoofdkantoor, dan kan dat alléén op afspraak (contactinformatie: zie laatste alinea).Tegen het besluit kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na genoemde datum van verzending een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta, Postbus 60, 8000 AB Zwolle. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. De vergunning treedt met de bekendmaking (is verzending besluit) in werking, ook al wordt er een bezwaarschrift ingediend. Dit betekent dat de maatregelen opgenomen in de vergunning kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen kan degene die bezwaar maakt gelijktijdig of na het indienen daarvan een zogenaamd verzoek om een voorlopige voorziening doen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Daarbij moet een kopie van het bezwaarschrift worden overlegd. Voor het doen van een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Het is mogelijk het verzoek digitaal te doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet de indiener wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.Meer informatie? Voor vragen over de vergunning of voor het maken van een afspraak kunt u mailen naar vergunningen@wdodelta.nl onder vermelding van het bijbehorende nummer.

Wil je meer weten over deze bekendmaking? Hiervoor kan je terecht bij de instantie die de bekendmaking heeft uitgegeven. Een eventueel bezwaar kan ook via deze weg ingediend worden, mits dit tijdig wordt gedaan na deze bekendmaking.

Deel dit artikel